polski
Zapytania Ofertowe

Manex prosi o zgłoszenia ofert na wykonanie zadań w ramach projektu nr POIR.03.02.02-00-2331/20. :

  1. Adaptacja pomieszczenia laboratorium jakości do badań kabli fotowoltaicznych. Zakres zgodny z załącznikiem dostępnym w miejscu realizacji zadania – Skawina, ul. Piłsudskiego 23, lub drogą mailową po kontakcie: janusz.nowak@manex.com.pl lub telefonicznie na nr 661-302-001. Termin wykonania prac – max 23.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  2. Zakup wraz z montażem systemu klimatyzacji do laboratorium. Oferta musi obejmować jednostkę wewnętrzną sufitową i jednostkę zewnętrzną i zapewniać utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu laboratorium. Informacje dodatkowe dostępne w miejscu realizacji zadania – Skawina, ul. Piłsudskiego 23, lub drogą mailową po kontakcie: janusz.nowak@manex.com.pl lub telefonicznie na nr 661-302-001. Termin wykonania prac – max 21.12.2020                                                                                                                                                                                                   
  3. Zakup suszarki do testów „HotSetTest”. Oferta musi być kompletna i umożliwiać przeprowadzenie testu zgodnie z wymaganiami normy badania stopnia usieciowania wskazaną metodą. Dostawa kompletnego urządzenia- max. w 2 kwartale 2021 roku. Wskazane skrócenie terminu dostawy. Informacje dodatkowe dostępne w miejscu realizacji zadania – Skawina, ul. Piłsudskiego 23, lub drogą mailową po kontakcie: janusz.nowak@manex.com.pl lub telefonicznie na nr 661-302-001.                                                                                                                                                       
  4. Walidacja przewodów w akredytowanym laboratorium. Oczekujemy oferty na badania typu dla przewodu H1Z2Z2-K na zgodność z PN-EN 50618:2015-03 wraz ze sprawdzeniem ilościowym fluoru nie uwzględniające długotrwałej próby ciepłoodporności oraz badanie częściowe próbki przewodu H1Z2Z2-K z górnego zakresu wymiarowego normy PN-EN 50618:2015-03. Badania muszą być wykonywane przez laboratorium akredytowane; wyniki będą podstawą do wykonania oceny bezpieczeństwa wyrobu oraz wystawienia znaku bezpieczeństwa CE. Informacje dodatkowe dostępne w miejscu realizacji zadania – Skawina, ul. Piłsudskiego 23, lub drogą mailową po kontakcie: janusz.nowak@manex.com.pl lub telefonicznie na nr 661-302-001. Termin realizacji zgodnie z wymaganiami normy – nie później niż 2 kwartał 2021. Zapytanie ofertowe umieszczono równolegle w Bazie Konkurencyjności – ogłoszenie numer 2020-12620-22459.

________________________________________________________________________________________________________________________

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

  1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  2. Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Do ofert prosimy załączyć OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH o treści:
Oświadczam/oświadczamy, że nie jestem/nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.