Englishpolski
Zawarto umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
logo_slaskieRegionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

w dniu 7.05.2013 roku zawarto

Umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP nr: UDA-RPSL.01.02.03-00-168/12-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Tytuł projektu:
Wdrożenie w firmie Manex Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji bezhalogenowych usieciowanych przewodów dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia.

Nr wniosku aplikacyjnego : WND-RSPL.01.02.03-00-168/12-02

Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem wynosi 850 815, 60 PLN brutto .

Kwota wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z projektem wynosi 691 720 PLN netto, w tym kwota wydatkow kwalifikowanych 691 300 PLN netto.

Wnioskowana kwota dofinansowania 414 780,00 PLN , tj. 60% wydatków kwalifikowanych netto.

 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.silesia-region.pl”.